VIL DU LÆRE EN UNIK METODE?

 

- Som giver dig evnen til at møde og transformere de sværeste, indre blokeringer

- Som lærer dig blidt og dybt at kontakte og frisætte dine inderste potentialer

- Som gør dig i stand til at hjælpe andre på en dybt meningsfuld måde

- Som hjælper dig med at blive den du længes efter at være

Så er SoulFlow en helt oplagt mulighed. Uddannelsen til SoulFlow-terapeut har eksisteret siden 2012 og den er udviklet i Danmark, hvor den anvendes i private sessioner og uddanner interesserede. Den 30. september 2023 starter hold 9. Måske skal du med?

ENKEL, DYB OG RADIKAL

 

SoulFlow Metoden er en særdeles blid, radikalt påskønnende, healingsterapeutisk metode, som bygger på meget enkle, men dybe principper, og som gennem sin mildhed og indfølte facilitering skaber transformationer af det, som hæmmer og fastlåser vores menneskelige trivsel og sunde vækst.

 

SoulFlow Metoden giver dig værktøjerne til at finde livskraften og mulighederne i selv de sværeste tilstande. Hvad enten det er frygt, vrede, modløshed eller ensomhed, så findes der et levende lys og en mild livskraft gemt i disse begrænsninger, som kan forvandle stivnede mønstre og frisætte dig fra deres indflydelse.

 

Den største barriere for et kærligt, kreativt og fredfyldt liv er blokeringer og hæmninger i det underbevidste. Hvis ikke det underbevidste og dets mange sider mødes med empati, skaber det dybe frustrationer og fastlåsninger, der i alvorlig grad ødelægger livskvaliteten og mulighederne for det gode liv. Men sådan behøver det slet ikke være.

 

Det underbevidstes levende verden kan blive en ven og en samarbejdspartner i dit liv, så din dybeste væren og vision for et godt liv kan bringes ud i et glædesfyldt samspil med dine relationer og din hverdag. Det sker gennem dybt anerkendende processer og ved at bruge den psykospirituelle SoulFlow Metode, som både er en helt konkret praksis og en livsfilosofi – en tilgang til livet.

 

Den højere bevidsthed spiller også en central rolle i SoulFlow, som er et praktisk udtryk for transpersonlig psykologi og spirituel livstilgang. Den højere væren inviteres ind i et samarbejde med det bevidste selv, og sammen skaber de en ny relation til underbevidsthedens forskellige dele, som bliver integrerede og udfoldede i livets helhed. Metoden udføres i et meditativt flow, som åbner til en samtale mellem terapeuten og den, der guides. Gennem metodens særlige form og i samspillet undervejs, hjælpes de kontaktede dele ind i en levende og helende forbindelse med den guidedes samlede væren. Den guidede bliver her sin egen terapeut med terapeutens støtte. Når adskilte og hæmmede dele bliver bragt til udfoldelse af deres inderste potentialer og i samklang med hele mennesket, er virkningen forbløffende og dybtvirkende.

 

På uddannelsen til SoulFlow-terapeut vil du gradvist og i et trygt miljø blive trænet i en af de mest effektive spirituelle metoder til at frigøre blokeret flow i det underbevidste, og til at skabe flow i hele dit liv, på alle niveauer fra sanselig kropslighed til fineste åndelighed. Vil du frisætte dig selv og lære metoden? Så er uddannelsen til SoulFlow-terapeut helt sikkert noget for dig!

DELPERSONLIGHEDERNES VIRKELIGHED

 

SoulFlow Metoden tager udgangspunkt i en forståelse, som kendes i psykoterapeutiske miljøer verden over, nemlig at vi i vores indre verden, hovedsageligt vores underbevidsthed, er fyldt med roller eller identiteter, der har deres eget liv, og som definerer os i vores gøren og laden, vores karakter og psykologiske grundstruktur. De kaldes ofte delpersonligheder, for de er, på hver deres måde, dele af vores personlighed.

 

I SoulFlow-perspektivet er delpersonlighederne virkelige identiteter, som har deres eget liv i os alle. I deres samlede sum udgør de vores karakter og psyke, og vi rummer hundredvis af dem. Nogle fungerer virkelig godt og er dybt integrerede som helstøbte identiteter. De fungerer som harmoniske kvaliteter, der både kan rumme transpersonlige, personlige og instinktive egenskaber. Andre er mere i ubalance, og andre igen er dybt fortrængte og lever en eksil-tilværelse i underbevidstheden. Det er alle de stemmer vi rummer, som kæmper indbyrdes, som giver os oplevelsen af at være splittede og ude af balance.

 

SoulFlow Metoden skaber en direkte kontakt til vores delpersonligheder og inviterer dem til et samarbejde og en dybere integration i vores daglige liv. Hver eneste delpersonlighed har sin egen stemme og sit særlige formål i vores samlede helhed. Når en delpersonlighed direkte kontaktes med dyb påskønnelse og i et oprigtigt ønske om samarbejde, så opdager den, at den er en musiker i vores livs orkester, og begynder at udfolde sin dybere natur.

 

Det er en enestående proces at bevidne og støtte, og i takt med at fortrængte, forvrængede og ubevidste delpersonligheder mødes og hjælpes til at udfolde deres inderste potentiale, får det enkelte menneske mere og mere samling på sig selv og træder i karakter som et enestående menneske, der er et klart lys, en kærlig nærværelse og en skabende kraft. Det er SoulFlow Metodens fornemme opgave at hjælpe det enkelte menneske med, at dette finder sted, og at det lys og de gaver vi alle rummer, bliver bragt til udfoldelse og blomstring.

IKKE ET KVIKFIX

 

SoulFlow er ikke et kvikfix, der på rekordtid lover at ændre alle livets udfordringer. Som med alt andet sundt og bæredygtigt gælder den regel, at en dybere proces tager tid og forudsætter vedholdenhed og oprigtig vilje til forandring. SoulFlow egner sig ikke til at tackle dybe afhængighedsproblematikker eller tilstande, hvor psykiatri og psykofarmaka er involveret. Her anbefaler SoulFlow-terapeuterne kontakt til særligt trænede psykoterapeuter og psykologer, der specifikt arbejder med det.

 

Der forudsættes en vis form for basal balance og robusthed, og en generel spirituel åbenhed. Til gengæld er virkningen af SoulFlow lige så dyb og virksom som metoden er blid og enkel. Resultaterne i det konkrete liv er dybt mærkbare og velafprøvede.

HISTORIEN

SoulFlow Metoden er udviklet af Kenneth Sørensen og Søren Hauge, som siden 2012 har uddannet en række mennesker i Danmark. Kenneth havde en mangeårig baggrund som psykoterapeut og aktiv i socialpsykiatrien. Søren havde mange års baggrund som spirituel formidler. Sammen skabte de SoulFlow Metoden, især med inspiration fra deres amerikanske kollega, den spirituelle lærer Gordon Davidson, som de modtog træning fra. De inddrog også stærke indsigter og helhedsperspektiver fra Roberto Assagiolis psykosyntese og fra holistisk psykologi, ligesom der er vigtig inspiration fra David Spanglers Incarnational Spirituality og fra integral psykologi. Metoden står i dag, efter tusinder af sessioner, som en dybt afprøvet praksis, der konstant bliver anvendt, forfinet og udbredt. Da Kenneth i 2016 flyttede til Norge, blev gift og stiftede familie, besluttedes det at samarbejdet fortsatte, men at Søren fortsatte uddannelsesarbejdet i Danmark mens Kenneth underviser i Norge.

 

70 mennesker, fordelt på 8 hold, har siden 2012 taget uddannelsen til SoulFlow-terapeut, og deres glæde ved metoden taler helt sit eget sprog. Blandt de uddannede er der en del psykoterapeuter og coaches, foruden sygeplejersker, psykologer og læger, men der er også mennesker, der helt enkelt bare gerne ville lære og praktisere metoden, og som uden specialiseret baggrund har lært den og bruger den. Fra september 2023 kan du få muligheden for at lære metoden og selv blive SoulFlow-terapeut!

UDDANNELSEN GIVER DIG

 

Særligt designede øvelser, guidninger, meditationer og indføringer i metoden, som vil forberede dig til at fungere som terapeut og skabe en bevidst forbindelse mellem sjælen, det bevidste selv og underbevidstheden med dens mange levende dele.

 

Evnen til at fungere som faciliterende SoulFlow-terapeut, der kan forløse blokerede områder af det underbevidste og hjælpe dem ind i den større helhed på en dybt forløsende måde.

 

Evnen til at udføre metoden på dig selv og skabe dybe helinger af dine delpersonligheder, der udgør underbevidsthedens mange roller eller levende dele.

 

Et dybt afprøvet og praktisk kendskab til arbejdet med delpersonligheder med samme respekt og dybe venlighed som i gode relationer til andre mennesker.

 

Et godt indblik i dynamikken mellem klient og terapeut, og en forståelse for de komplekse aspekter, der skal tages i betragtning, når man hjælper andre mennesker.

 

På alle måder den smukkeste gave jeg har givet mig selv.Lone

 

Metoden rummer stort transformativt potentiale.” Jürg

 

En dyb glæde forankret i en smuk udforskning af frihed.” Mette

 

En meget blid og overraskende ressourcefuld proces.” Casper

 

Fordi det virker i virkeligheden.” Liselotte

VIDEOER OM SOULFLOW

På Søren Hauges YouTube-kanal kan du se mange videoer om SoulFlow, men her skal særligt fremhæves udvalgte eksempler:

 

 

Hvad mere end 1000 SoulFlow-sessioner har lært mig – del 1 (4 min., 38 sek.)

 

Her deler Søren lidt af sine erfaringer om, hvad mere end 1000 sessioner med SoulFlow til klienter har lært ham, og hvorfor metoden er så forbløffende.

Hvad mere end 1000 SoulFlow-sessioner har lært mig – del 2 (5 min., 51 sek.)

Her deler Søren flere af sine erfaringer om, hvad mere end 1000 sessioner med SoulFlow til klienter har lært ham, og hvorfor metoden er så dyb og transformerende.

SoulFlow-oplevelsen (10 min., 21 sek.)

Videoen giver en levende oplevelse af, hvordan en gruppe mennesker har erfaret metoden personligt, og hvorfor SoulFlow gør så dybt et indtryk på dem. Søren Hauge fortæller om, hvor vigtig metoden har været i hans eget liv.

SoulFlow-Metoden (11 min., 26 sek.)

Videoen giver en kort introduktion til selve metoden. En kreds af mennesker fortæller kort om, hvad der kendetegner metoden, og hvordan den både er enkel og dyb. Søren Hauge fortæller mere om metodens særlige karakter.

UDDANNELSENS OTTE MODULER

 

1. MODUL: Healingssøjle og kærligt rum

Dette modul udvikler forståelsen og kompetencen til at virke som kanal for sjælens healing. En SoulFlow-terapeut vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem sjæl, selv og underbevidsthed. Terapeuten vil endvidere kunne facilitere et samarbejde mellem terapeutens egen healende energi og de godgørende kræfter, som aktivt bistår under sessionen. Modulet vil opøve evnen til energicentrering med henblik på healing af sig selv og andre.

 

2. MODUL: Empatisk nærvær og samarbejde

Dette modul udvikler evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et kærlighedsfuldt møde. Vi opøver terapeutens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og hvordan et samarbejde faciliteres gennem påskønnende værdsættelse og dialog. Modulet vil udvikle evnen til energiforståelse i forhold til delpersonlighedernes natur og deres behov og strategier.

 

3. MODUL: Strategier i mødet med det underbevidste

Dette modul udvikler evnen til at være fleksibel og intelligent i mødet med de stærke underbevidste energier, som frigøres under SoulFlow sessionen. I mødet med delpersonlighederne kræver det ofte, at man har en lang række af forskellige teknikker til at forløse de fastlåste mønstre. Modulet vil udvikle evnen til energilæsning, så delpersonlighedens adfærd tolkes korrekt og den rette healingsstrategi kan implementeres. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med træningsklienter.

 

4. MODUL: Harmonisering og hjertenexus

Dette modul udvikler evnen til at energiharmonisere de konflikter, der kan opstå under en SoulFlow session. Det kan være mellem klient og terapeut og internt i klienten mellem forskellige delpersonligheder. Det kræver et stort hjerte at rumme de fortrængte energier, når de frigøres, og modulet vil fordybe sig i overføringer, projektioner og en legende tilgang til delpersonlighederne. Vi vil endvidere fordybe os i evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertecentrets frekvens, som bliver hjem for de delpersonligheder, der bringes derind.

 

5. MODUL: Maskulin, feminin og det kollektive

Dette modul udvikler SoulFlow-terapeutens evne til at arbejde med det maskuline og feminine og kollektive dynamikker, hvor delpersonligheder har et levende liv, der ofte ikke er bevidst for den enkelte. Bag mange af de virkelig dybe livsmønstre gemmer der sig store, arketypiske kræfter, der skaber stor heling, når de bringes i samarbejde. Dette modul vil træne terapeuten i at arbejde med feminine og maskuline sider, og i at møde det kollektive, for eksempel i familie- eller arbejdsrelationer, hvor stærke kræfter råder. Det er et stort felt, hvor der er mange sår at hele, men også enorme potentialer, der venter på at blive frisat.

 

6. MODUL: Energitransformation og indre hjælp

Dette modul vil udvikle SoulFlow-terapeutens evne til at bringe en delpersonligheds bevidsthed fra ét stadie til et højere, ved hjælp af flere forskellige teknikker. Dette er evnen til energitransformation. Det, der virkelig forandrer en adfærd er, at den delpersonlighed, der er ansvarlig for adfærden, ændrer sin bevidsthed. Det sker, når delpersonligheden får øje på sit sjælelige potentiale og bliver en del af klientens iboende sjæls-energi. Modulet vil også anvise veje til at styrke klientens bevidste kontakt med sjælen og de indre hjælpere, der kan styrke og forløse klientens og terapeutens processer.

 

7. MODUL: Forfinelse og klientarbejde

I løbet af dette modul vil vi arbejde på at forfine processen med at lave SoulFlow, så der kommer en fornemmelse af, hvordan et håndværk kan blive til en kunstart. Det handler i sidste ende om at få fornemmelsen af, hvordan man tager ejerskab over metoden og raffinerer den på en måde, der gør den personlig. Vi kommer også ind på, hvad det vil sige at have klienter, og hvad der er vigtigt her at være bevidst om, ligesom etik, tavshedspligt og sans for klienter får plads. Det er alt sammen en forberedelse til at springe ud som SoulFlow-terapeut, uanset om det måske primært anvendes i eget liv eller mere for at hjælpe andre.

 

8. MODUL: Energimanifestation – eksamen

Hele modulet vil være dedikeret til at certificere SoulFlow-terapeutens kompetencer gennem et klientforløb i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og SoulFlow-terapeuten får sin session bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er terapeutens evne til at dirigere et helstøbt forløb, så et positivt udbytte manifesteres. Der vil også blive fokuseret på hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede terapeuter kan hjælpe hinanden gennem netværk.

UDDANNELSEN INDEBÆRER

 

 

Almen forudsætning

At man ikke er i psykiatrisk behandling eller indtager psykofarmaka, og i øvrigt lever rimeligt velfungerende. Der foretages en samtale inden tilmelding for at sikre, at dette punkt overholdes.

 

Et ni måneders forløb

Den primære undervisning består af 8 weekender, lørdage og søndage kl. 10-17, i alt 16 dages undervisning, der strækker sig over cirka 9 måneder. Undervisningens fælles dele – meditationer og formidling – optages på lydfiler og gøres tilgængelig for kursisterne på et fortroligt onlinested ifølge aftale.

 

Personlige sessioner

Den personlige vækst uden for weekendmodulerne understøttes med SoulFlow sessioner hos en godkendt SoulFlow-terapeut. Det vil sige mindst 10 sessioner, hver af omkring en times varighed. Ud af disse sessioner gennemføres minimum 8 hos Søren og minimum 2 hos andre SoulFlow-terapeuter. Sessioner kan efter første gang foretages online.

 

Sessioner med prøvekaniner

Efter tredje modul begynder kursisterne at træne med prøvekaniner. Der skal i alt gennemføres mindst 10 træningssessioner for at tage eksamen. En kursist kan godt træne med en anden kursist (max. 3 sessioner), men det skal desuden også̊ omfatte mennesker, der ikke er kursister.

 

Supervision
På baggrund af noter fra klienter og egne erfaringer, mødes kursisterne til supervisionsmøder med underviserne. Det kan foretages helt eller delvist online. Her deles erfaringer og gives vejledning. Supervisionsmøderne ligger især mellem de tre sidste moduler.

 

Øvegruppe
Der dannes grupper, så kursisterne kan dele erfaringer, meditere og øve med hinanden, mens metoden bliver stadig mere praktiseret.

 

 

Gennemførelse


Man kan godt gennemføre uddannelsen uden at tage eksamen, hvis man er en del af processen og tager del i alle arbejdets forskellige sider – som er nævnt ovenfor. Vælger man ikke at tage eksamen, tilbyder man på eksamensmodulet at være prøvekanin for en kursist til eksamen. Vælger man ikke at tage eksamen, modtager man ikke et diplom. Det vil være muligt at tage eksamen senere hos underviserne.

 

Vælger man ikke at tage eksamen, er det vigtigt, at man er klar over, at der ikke er tale om et personligt terapiforløb, men derimod en uddannelse, hvor man lærer at arbejde med SoulFlow metoden, – i sit eget liv, og med andre. Man lærer en metode professionelt, og samtidig er det en personlig rejse og en indre forløsningsproces gennem metoden, undervisningen og fællesskabet.

 

Eksamen

 

Uddannelsen har eksamen på sidste modul, som forudsætter det netop nævnte som minimumskrav. Vælger man i forlængelse af disse krav at tage eksamen, vil den bestå af to dele:

 

1) Skriftlig opgave

En casestudy ud fra praktiske sessioner med klient. Længden skal være på minimum 3000- og max 4000 ord. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før det endelige eksamensmodul.

 

2) Eksamineret SoulFlow-session

På eksamensmodulet vil man sandsynligvis i plenum med de andre kursister og underviserne gennemføre en guidet session med en klient enten fra holdet eller en frivillig, man selv har fundet. Det vil vare en time i alt, inklusiv votering og samtale bagefter.

 

Pensum
Søren Hauge: SoulFlow - frisæt dit liv. Bogen købes hos Søren.

Udleverede materialer og anbefalet litteratur, her især:

Kenneth Sørensen: Psykosyntesens Sjæl

David Spangler: An Introduction to Incarnational Spirituality

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Datoer og tidspunkter

For undervisningsmodulerne på hold 9 i 2023-24: 1) 30/9-1/10 2023, 2) 28-29/10 2023, 3) 2-3/12 2023, 4) 13-14/1 2024, 5) 17-18/2 2024, 6) 16-17/3 2024, 7) 4-5/5 2024, 8) 15-16/6 2024. Lørdage, kl. 10-17, søndage 9.30-16.30.

 

Sted

Uddannelsen gennemføres på Ådalen Kursuscenter, Kyndeløse Strandvej 22B, 4070 Kirke Hyllinge. (I Lejre Kommune, ved Ejby Ådal i Isefjords inderbredning. Se stedet HER og se video af stedet og dets omgivelser HER

 

Forplejning

Der serveres kaffe/te samt snacks og frugt. Medbring selv frokost. Der er køleskab på stedet for alle kursister, og et professionelt køkken.

 

Overnatning

Der kan i forbindelse med tilmelding også bestilles overnatning. Dette gøres på Ådalen kursuscenter (info gives ved henvendelse). Der er indkøbsmuligheder og Take Away muligheder i Kirke Hyllinge og Ejby 10 minutters kørsel fra kursuscentret. Bor man i transportafstand kan man naturligvis sove hjemme lørdag til søndag.

 

Pris

30.500 kr. (ved samlet betaling)

 

Prisen inkluderer

8 kursusweekender, inkl. eksamination

10 egensessioner (á 700 kr. – betales løbende)

Løbende supervision

Undervisningsmaterialer

Logbog

SoulFlow-bogen (200 kr.)

 

Betaling i tre rater

Det er også muligt at betale i 3 rater, som er en lidt dyrere løsning. Tilmelding = 3000 kr. plus 3 rater (3 x 7000 kr.) = 24000 kr. plus 10 sessioner (7000,- kr.) = 31.000 kr. alt i alt.

 

Betaling i otte rater

Det er også muligt at betale i 8 rater, som er den dyreste løsning. Tilmelding = 3000 kr. + 8 rater (8 x 2.850 kr.) = 25.800 kr. plus 10 sessioner (7000,- kr.) = 32.800 kr. alt i alt.

 

Rykkergebyr

Der pålægges et rykkergebyr på 150 kr. ved overskridelse af betalingsfrister.

 

Tilmelding

Skriv til Sørensorenhauge@gmail.com. Efter en personlig samtale med Søren, får du tilsendt en aftale til underskrivelse, og du betaler tilmeldingsgebyret på 3000,- kr. på MobilePay 203020 (WildHeart) eller Merkurbank 8401-156 3842. Øvrig betaling (ekskl. betaling for egensessioner) skal ske senest en uge før start eller ifølge plan for ratebetaling.

 

Tilmelding er bindende fra uddannelsens start. Ved framelding senest 3 måneder før tilbagebetales op til 50% af det samlede beløb.

 

Spørgsmål

Er du interesseret i uddannelsen, og har du i øvrigt spørgsmål om uddannelsen, som ikke er besvaret her, så skriv til Søren på sorenhauge@gmail.com

 

EFTERUDDANNELSE OG FÆLLESSKAB

 

 

Uddannede SoulFlow-terapeuter tilbydes efteruddannelse i form af årlige weekendkurser, som også danner rammen om et værdifuldt samvær, hvor venskab og gensidig inspiration spiller en vigtig rolle. En særlig overbygningsuddannelse er under forberedelse som en frivillig mulighed for SoulFlow-terapeuter, der ønsker at videreudvikle, specialisere og raffinere SoulFlow arbejdet. Oplysninger om dette gøres tilgængelig for alle, der tager SoulFlow-terapeut uddannelsen, og vil med tiden også fremgå i denne præsentation af uddannelsen.

 

Der opstår naturligvis venskaber mellem uddannede SoulFlow-terapeuter, og her opstår spontant rammer for udvekslinger og gensidig inspiration. De årlige weekender hjælper med at holde dette levende, men på kryds og tværs er der i årenes løb dannet fællesskaber og relationer mellem de uddannede terapeuter. Næringen af dette felt udgør en vigtig del af det frivillige ”community”, som også er SoulFlow-virkeligheden, og som krydsbefrugter både faglige og personlige kontakter.

UNDERVISNINGS-TEAMET

 

SØREN HAUGE

Søren Hauge har arbejdet som spirituel underviser siden 1981, er uddannet magister i idehistorie og filosofi, forfatter til 22 bøger, rejseleder og spirituel coach med SoulFlow og Energipsykologi som speciale. Søren arbejdede 30 år med teosofi og esoterisk psykologi og har siden 2012 specialiseret sig i SoulFlow og Vild Spiritualitet. Søren har haft mere end 1500 SoulFlow-sessioner med klienter og har været med til at uddanne 60 SoulFlow-terapeuter. Han bor på Ådalen Kursuscenter i Lejre kommune på Midtsjælland og har klientpraksis ved siden af sit virke som underviser, forfatter og rejseleder på spirituelle grupperejser. Se mere om Søren HER

Laura Nygaard

 

Laura arbejder som spirituel facilitator, herunder SoulFlow-terapeut. Hun guider mennesker i spirituelle lærings- og udviklingsprocesser, både enkeltvis og i større og mindre grupper. Hun guider nysgerrigt og respektfuldt, og hun gør det altid med en dagsorden: At sætte menneskelige ressourcer fri: Det kraftfulde, det sande og skønheden i vores mangfoldige og modsætningsfulde natur. Laura har tidligere arbejdet med undervisning og forandringsprocesser og er optaget af sammenhængen mellem at være med det, der er, og at kunne forandre eller bevæge det. Se mere: www.lydenafforandring.dk

Alice Miethe

 

Det er i naturens flow og sameksistens mellem mildhed og vildhed, at Alice tager sit afsæt som yogaunderviser og SoulFlow-terapeut. Hun tror på, at den ydre natur genspejler sig i vores indre natur, og at vores indre uudforskede landskaber rummer store potentialer, både for os som individuelle mennesker og for et større samlet hele. Derfor er naturens organiske visdom en stor inspiration i hendes arbejde, når hun guider mennesker til nysgerrigt og nærværende, at tage kontakt og åbne op til de store indre dybder, skabe rum for og levendegøre vores indre milde og vilde verden. Se mere: www.detmildeogvildehjerte.dk

UDVALGTE ANBEFALINGER

 

(Se mere om anbefalinger af Sørens arbejde HER.) 

 

Ved Sørens varme imødekommenhed, ro og nænsomme væren, tages jeg ved hånden og guides gennem indre veje til de mest dyrebare Universer. Jeg bringes tættere på min sande natur. En opmuntring gennem kærlig vejledning af højeste kvalitet, der alt sammen skabes ud fra et yderst autentisk og tillidsfuldt rum.” Lone Arnoldus (Uddannet SoulFlow-terapeut) 

 

SoulFlow er den mildeste, fineste og mest kraftfulde metode til at skabe dybe, vedvarende forandringer i livet. Sessionerne har givet mig større frihed og en større bevidsthed om livets forunderlige rejse - den rejse, der til stadighed fører mig dybere ind i magiens meningsfulde univers. Jeg kan på det varmeste anbefale SoulFlow-metoden.” Jane Folsted (SoulFlow-terapeut og skaber af Moder Jords Have, www.moderjordshave.dk)

 

Igennem et halvt år har jeg modtaget sessioner og undervisning hos Søren. Det har været et fantastisk givende forløb, som fortsætter, da hver session har medført gennemgribende, positive ændringer i relationen til mig selv og andre. Søren er i kontakt med sin indre glæde, intuition, medfølelse og styrke i en grad, som har gjort mig tryg til at åbne fuldstændigt op og få hjælp til at transformere gamle mønstre. Jeg er psykoterapeut og giver Søren mine varmeste anbefalinger som underviser, forfatter, mentor og SoulFlow-terapeut. En stor og rungende tak af hele mit hjerte!” Mona Hawthorn Andersen (ID-Psykoterapeut og SoulFlow-terapeut, www.hawthorn-psykoterapi.dk)